Guziki

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Skład Rady Rodziców:

 • po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału (jedno dziecko uczęszczające do przedszkola reprezentuje jeden rodzic). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym określa:

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli
 • rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola.

REGULAMIN RADY RODZICÓW dostępny do wglądu w siedzibie placówki.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 • Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 • Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu.
 • Rada Rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli.
 • Może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu zawodowego.
 • Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 • Przewodniczący: Magdalena Olendzka
 • Wiceprzewodniczący: Adam Nałęcz
 • Sekretarz: Joanna Popko
 • Skarbnik: Hubert Mikołajczyk

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-04-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

31-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 570